CÔNG VĂN V/v triển khai Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 818/UBND-KT V/v triển khai kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023 

Nguồn: UBND thành phố