CÔNG VĂN V/v triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1256/UBND-VHTT V/v triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 

Nguồn: UBND-VHTT thành phố Bắc Kạn