CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 2365/CV-UBND-KT V/v triển khai thực hiện Quyết định công nhận kết quả thực hiện Dự án ứng dụng khoa học và công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn

 Nội dung tệp đính kèm :  Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn