CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện VBHN đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 111/VHTT V/v triển khai thực hiện VBHN đối với Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT

Nội dung tệp đính kèm : Văn bản hợp nhất

Nguồn: Phòng VH-TT thành phố Bắc Kạn