CÔNG VĂN V/v tuyên truyền các Nghị quyết của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 589/MTTQ-BTT V/v tuyên truyền các Nghị quyết của kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: UBMTTQ thành phố