CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, hướng dẫn tra cứu gia hạn kiểm định xe cơ gới đường bộ 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 888/SGTVT-QLVT,PT&NL V/v tuyên truyền, hướng dẫn tra cứu gia hạn kiểm định xe cơ gới đường bộ 

Nguồn: Sở GTVT tỉnh