CÔNG VĂN V/v tuyên truyền, quảng bá ” Tuần văn hóa- Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 606/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, quảng bá ” Tuần văn hóa- Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn