CÔNG VĂN V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1567/UBND-VHTT V/v tuyên truyền sử dụng ứng dụng I-Speed để nâng cao chất lượng dịch vụ di động 4G

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn