CÔNG VĂN V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án ” Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ”

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1191/SVHTTDL-QLVHGD V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án ” Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ” 

  KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

Nguồn: Sở VHTT&DL tỉnh Bắc Kạn