CÔNG VĂN V/v tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 7 năm 2022-2023

Xem nội dung chi tiết tại ĐâyCÔNG VĂN số 487/UBND-KT V/v Tờ rơi tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc kạn lần thứ 7 năm 2022-2023

Tờ rơi tuyên truyền về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần
thứ 7 (2022-2023)

Nguồn: UBND thành phố