CÔNG VĂN V/v về giới thiệu giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1261/UBND-VHTT V/v về giới thiệu giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024

(Gửi kèm văn bản số 16/HTTS-VietTimes ngày 16/4/2024 của Hội Truyền thông số Việt Nam về việc mời tham gia và giới thiệu ứng viên Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2024). 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn