Công văn về việc giới thiệu doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài ( Công ty CPcung ứng nhân lực Việt – Nhật)