Đại hội Công đoàn ngành giáo dục thành phố Bắc Kạn

Trong 5 năm qua, các Đoàn viên Công đoàn Giáo dục thành phố luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động do các cấp và ngành phát động. Tổ chức Công đoàn ngày càng được củng cố và lớn mạnh, lực lượng đoàn viên đã không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất nhà giáo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong thời kỳ đổi mới. Đến nay 100% đoàn viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, công tác bồi dưỡng cán bộ Công đoàn đã được quan tâm đúng mức. Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn giáo dục đã tạo điều kiện cho trên 460 lượt cán bộ Công đoàn tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó phấn đấu hàng năm có trên 92% Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh, 100% Công đoàn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm có từ 70% Cán bộ nhà giáo đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, phấn đấu 80% trở lên nữ cán bộ nhà giáo và người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”. Mỗi năm phấn đấu 95% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”…

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt