Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số – Nơi khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương

Thị xã Bắc Kạn là địa bàn cư trú lâu đời của 5 dân tộc anh em là: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa. Cùng chung truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn có lòng yêu n­ước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, gắn bó bên nhau để xây dựng cuộc sống, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bản, làng, quê h­ương.

        Từ khi có Đảng và Bác Hồ, truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số càng được phát huy. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đóng góp nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến; nhiều con em là người dân tộc thiểu số đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh, cống hiến máu xương của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực thi đua phấn đấu vươn lên, đồng bào các dân tộc thiểu số thị xã đã triển khai thực hiện có kết quả các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh và thị xã đối với vùng đồng bào dân tộc và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh, tổ quốc.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc lãnh đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014, ngày 21 tháng 8 năm 2014 thị xã Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn lần thứ I, năm 2014.

Đại hội là nơi khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương; là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc và là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, trong toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, công tác dân tộc và công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua, để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đại hội đã tôn vinh, biểu dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng và chọn cử các đại biểu về dự Đại hội cấp tỉnh. Đó là những bông hoa đẹp, những gương sáng tiêu biểu, sẽ đóng góp tích cực cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ II, năm 2014 nhiều đề xuất, kiến nghị, những nét văn hóa đặc sắc, những kinh nghiệm quý báu của các dân tộc, các địa phương.

         Với tinh thần “Các dân tộc thị xã Bắc Kạn bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển bền vững, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh vững mạnh”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn lần thứ nhất đã trở thành biểu tượng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc thiểu số thị xã Bắc Kạn