Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019- 2024

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại 6 phường, xây dựng nông thôn mới tại 02 xã. Kết quả trong 05 năm toàn thành phố có trên 50 nghìn lượt gia đình được công nhận “ Gia đình văn hóa”, 469 khu dân cư được công nhận Khu dân cư văn hóa. Toàn thành phố đã xây dựng được 44 mô hình điểm ở khu dân cư; hỗ trợ xây dựng được 60 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,24%. MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động được 166 triệu đồng giúp đỡ nhân dân trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại do thiên tai. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có một số cách làm mới, mang lại hiệu quả như đã thành lập Ban tư vấn và tổ chức được 07 hội nghị phản biện xã hội đối với 08 dự thảo của UBND thành phố. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Kạn đã làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà thành phố đã đề ra.

Lãnh đạo Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận và phát triển” Đại hội đã thống nhất đề ra các chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024: Tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 50 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024. Trong phiên họp thứ nhất của Ủy ban MTTQ thành phố khóa VI, đồng chí Đặng Văn Lê được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Kạn nhiệm  kỳ 2019 – 2024. Đồng thời Đại hội cũng đã hiệp thương cử 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ VI./.