Đại hội Hội Cựu chiến binh phường Huyền Tụng lần VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, cán bộ, hội viên CCB phường Huyền Tụng luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Cùng với đó, Hội CCB phường luôn đoàn kết, sáng tạo, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, Hội luôn tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, góp phần ổn định chính trị; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên, qua các  đợt rà soát, Hội đã xét và có19 đối tượng được đề nghị hưởng chế độ theo quyết định 62/QĐ-CP , trao kỷ niệm chương cho 28 đồng chí.  Về phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay đã xây dựng quỹ hội đạt trên 166 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên vay vốn đạt 589.000 đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII đề ra. Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường Huyền Tụng đã kết nạp được 37 hội viên, Hội đã ủng hộ xây dựng Nhà văn hóa tổ được trên 43 triệu đồng và 320 ngàycông lao động; đóng góp làm đường, làm mương được trên 23 triệu đồng, với hơn 2700 ngày công lao động.

Nhiệm kỳ 2017- 2022 được Hội CCB phường Huyền Tụng xác định là tiếp tục phát huy truyên thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước chế độ XHCN, động viên CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, tích cực tham gia giáo dục thế hệ trẻ, giầu lòng yêu nước, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh. Phát huy tự lực tự cường phát triển kinh tế, vươn lên làm giầu hợp pháp. Xây dựng hội luôn đạt TSVM cả về chính trị và tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả công tác hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Huyền Tụng nhiệm kỳ (2015 – 2020). Nghị quyết của Đại hội CCB phường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017- 2022.

 

Các đại biểu tham gia bầu cử BCH kkhóa mới

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB phường Huyền Tụng khoá VIII nhiệm kỳ 2017- 2022, gồm 07 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm18 đồng chí.