Đảng bộ thành phố Bắc Kạn nửa nhiệm kỳ nhìn lại

BBK – Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và tinh thần đồng thuận của Nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Mô hình kinh tế HTX ứng dụng công nghệ cao và liên kết theo chuỗi giá trị tại thành phố Bắc Kạn phát triển mạnh mẽ. Số HTX thành lập mới trong hơn 2 năm qua vượt rất cao so với chỉ tiêu đề ra.

Đạt nhiều kết quả toàn diện

Với tinh thần “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng thành phố Bắc kạn cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II” và bám sát 4 chương trình trọng tâm, BCH Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực.

Các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra (trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 12 chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra). Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuyển dịch theo hướng hàng hoá. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, về đích trước một năm so với kế hoạch. Hạ tầng đô thị ngày một đồng bộ.

Các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường. Đặc biệt, thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 29 -NQ/TU), tạo động lực để thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại II.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn 11/57 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chưa đạt tiến độ đề ra. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề chưa thực sự quyết liệt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí đô thị loại II chưa có lộ trình cụ thể. Các giải pháp thực hiện để tăng thu ngân sách chưa đạt hiệu quả. Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo. Công tác bồi thường GPMB một số công trình, dự án chưa đáp ứng được tiến độ. Nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới

Đảng bộ thành phố Bắc Kạn xác định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị văn minh – hiện đại.

Trên cơ sở phân tích những hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân, BCH Đảng bộ thành phố đã bổ sung một số giải pháp thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong đó, về lĩnh vực kinh tế – xã hội, thành phố xác định tăng cường quản lý và khai thác tốt các nguồn thu ngân sách. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Quan tâm tạo điều kiện phát triển công nghiệp để thu hút đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới – du lịch sinh thái, trải nghiệm; nông nghiệp công nghệ cao.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Quan tâm công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư các công trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị…

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng. Duy trì đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với Nhân dân và tăng cường giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức hội. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, làm tốt công tác cán bộ và nghiệp vụ đảng viên. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường năng lực, trách nhiệm, vai trò của các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân. Quan tâm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng các phân hệ dữ liệu của Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, phục vụ tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số…/.