Đảng bộ thành phố Bắc Kạn phấn đấu kết nạp 110 đảng viên

Thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023 theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, năm 2023, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn phấn đấu kết nạp 110 đảng viên.

Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho các quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ giới thiệu tháng 1/2023. 

Để đạt được chỉ tiêu trên, Thành ủy Bắc Kạn giao chỉ tiêu kết nạp giao cho từng chi, đảng bộ cơ sở: Đối với các đảng bộ xã, phường kết nạp ít nhất 12 quần chúng vào Đảng; các Đảng bộ còn lại phấn đấu kết nạp ít nhất 03 quần chúng vào Đảng (trừ những đảng bộ hết nguồn phát triển Đảng); các chi bộ còn lại phấn đấu kết nạp ít nhất 02 quần chúng vào Đảng (trừ các chi bộ hết nguồn phát triển Đảng).

Về giải pháp trọng tâm: Thành ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ tăng cường công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức đầy đủ về công tác phát triển đảng viên; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng./.

Đặng Tuyết