Đảng bộ thành phố Bắc Kạn phấn đấu kết nạp 90 đảng viên mới năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phấn đấu kết nạp 450 đảng viên mới. Trong đó mỗi năm các chỉ, đảng bộ xem xét, giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp 90 đảng viên.

Một lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng tổ chức trong năm 2020.

Năm 2020, do ảnh hưởng của yếu tố khách quan, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn kết nạp được 55 đảng viên, đạt 91,6% so với kế hoạch đề ra. Căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ đề ra. Vì vậy, năm 2021, Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu cụ thể cho từng chi, đảng bộ cơ sở. Trong đó, các đảng bộ xã, phường kết nạp ít nhất 07 quần chúng vào Đảng; các Đảng bộ còn lại phấn đấu kết nạp ít nhất 03 quần chúng vào Đảng (trừ Đảng bộ Quân sự báo cáo hết nguồn phát triển Đảng); các chi bộ còn lại phấn đấu kết nạp ít nhất 01 quần chúng vào Đảng (trừ các chi bộ báo cáo hết nguồn phát triển Đảng).

Thông qua công tác kết nạp thêm số lượng đảng viên mới góp phần tăng cường lực lượng cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nguồn cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương và trong các cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu phát triển Đảng trong Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 18/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ năm 2021./.

Đặng Tuyết