Đảng bộ thành phố làm tốt công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Đối với cấp cơ sở Thành ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức Đại hội tới toàn thể đảng viên. Trên cơ sở đó, các chi, đảng bộ đã chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội do đó, đến ngày 26/6/2015 toàn bộ 35/35 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội thành công. 

Song song với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, công tác tuyên truyền, trước, trong và sau Đại hội cũng được đẩy mạnh hiệu quả. Công tác xây dựng văn kiện đại hội được thực hiện đúng quy trình, đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, chất lượng nội dung của dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo và được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt. Công tác nhân sự và tài liệu liên quan trình Đại hội được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng. Các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng cơ cấu cấp ủy khóa mới đảm bảo theo đúng quy định phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị do đó kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới đều đúng đề án đã xây dựng; không có ứng cử, đề cử thêm ngoài danh sách nhân sự đã được chuẩn bị.

Nhìn chung, Đại hội cấp cơ sở diễn ra đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Thời gian đại hội đúng với yêu cầu, kế hoạch của Thành ủy Bắc Kạn. Công tác nhân sự đều đúng với dự kiến, số dư cấp ủy đảm bảo theo đúng quy định. Độ tuổi, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn; cơ cấu cán bộ nữ đều đáp ứng yêu cầu. Kinh phí phục vụ đại hội được thực hiện theo đúng Quy định số 39-QĐ/VPTW ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Văn phòng Trung ương Đảng. Công tác bảo đảm an ninh, hậu cần, phục vụ đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện chu đáo cả trước, trong, sau Đại hội.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Thành phố đã thành lập các bộ phận giúp việc Đại hội và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và quy trình. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn, khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác xây dựng văn kiện đại hội được thực hiện tốt, quá trình lấy ý kiến đóng góp được tiến hành rộng rãi; tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp quý báu vào văn kiện, nhiều vấn đề quan trọng được đề cập, những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục, đồng thời nêu được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện trong thời gian tới. Công tác nhân sự cho đại hội cũng được thành phố thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy khi tiến hành bầu cử tại đại hội, kết quả đều đạt theo đúng với các đề án nhân sự dự kiến; tỷ lệ cấp ủy trẻ, cấp ủy nữ đều đảm bảo yêu cầu. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được triển khai thực hiện kịp thời tạo nên không khí thi đua phấn khởi trong toàn Đảng và toàn dân. Công tác chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chu đáo do đó Đại hội Đảng bộ thành phố diễn ra đảm bảo trang trọng, trong niềm vui hồ hởi của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Đại hội Đảng các cấp thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng đó là đóng góp kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung văn kiện của Trung ương, tỉnh và cho rằng dự thảo văn kiện được nghiên cứu, soạn thảo công phu, thể hiện tính tổng kết thực tiễn cao. Một số ý kiến đóng góp đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trên từng lĩnh vực cụ thể trong dự thảo văn kiện của Trung ương và của tỉnh.

Sự thành công của đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là đóng góp quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.