Đảng bộ xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2016 triển khai nhiệm vụ năm 2017

Năm 2016, Đảng bộ xã Dương Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội , an ninh – quốc phòng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.018 tấn/901,8 tấn = 112,8 KH giao. Cây rau các loại, diện tích chăm sóc là 28ha, đạt 100% KH. Tổng đàn gia súc, gia cầm được chăm sóc ổn định. Thu ngân sách năm 2016 đạt trên 130%KH. Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, đúng Luật ngân sách. Đến nay, xã đạt 14/19 tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được tăng cường. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 có 09/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ xã Dương Quang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động nhân dân tập trung cày ải đất, tập trung cây trồng vụ xuân; làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng và đăng ký thực hiện trồng rừng năm 2017 theo kế hoạch. Phấn đấu hoàn thành thêm 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Y tế, Văn hóa). Tiếp tục phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, khu tái định cư dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt. Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019.