Đăng ký tham gia Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.