Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Tại hội nghị đã được nghe giới thiệu về 03 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 8 gồm: Nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung trên sẽ là cơ sở giúp cho cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang thành phố trong thời gian tới.