Đảng ủy xã Nông Thượng sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 20/6/2022, Đảng ủy xã Nông Thượng tổ chức Sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng 06 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy xã Nông Thượng đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Tập trung chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, các văn bản của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội xã xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng ủy xã chú trọng làm tốt công tác phát triển Đảng, lập danh sách, giới thiệu 23 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng, 05 đồng chí học lớp đảng viên mới. Xét hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 04 đồng chí, xét hồ sơ đề nghị kết nạp 05/12 đảng viên, đạt 41,7% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tập trung chỉ đạo Nhân dân sản xuất nông  nghiệp đúng thời vụ, chủ động lấy nước phục vụ cho sản xuất, cấy hết diện tích lúa. Diện tích cây lương thực có hạt là 82,15 ha đạt 52,3% chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó cây lúa trồng được 59,95 ha đạt 45,8% chỉ tiêu Nghị quyết, cây ngô trồng được 22,2 ha đạt 85,4% chỉ tiêu Nghị quyết.  Diện tích cây ăn quả  (cam, quýt, hồng không hạt, mơ, chuối) là 90,8 ha đạt 91,7% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng đàn gia súc là 83 con đạt 93,3% chỉ tiêu Nghị quyết; dê 145 con đạt 92,4% chỉ tiêu Nghị quyết; lợn 1683 con đạt 99,8% chỉ tiêu Nghị quyết; đàn gia cầm 13.500 con đạt 37,8% chỉ tiêu Nghị quyết; diện tích nuôi trồng thủy sản là 15 ha đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng thường xuyên được quan tâm. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổng diện tích trồng rừng là 36,7 ha đạt 85,3% chỉ tiêu Nghị quyết (trong đó trồng rừng phân tán được 0,7 ha, trồng sau khai thác được 34 ha, trồng rừng theo các dự án khác được 2 ha). Thu, chi ngân sách địa phương được thực hiện theo đúng Luật ngân sách Nhà nước. Văn hóa xã hội được quan tâm phát triển. quốc phòng an ninh được đảm bảo,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Tiến độ triển khai thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra còn chậm (chỉ tiêu chăn nuôi gia cầm). Thương mại, dịch vụ quy mô còn nhỏ lẻ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn mặc dù ổn định và giữ vững, nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ít công dân vi phạm pháp luật. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chưa cao. Một số ít cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt vai trò nêu gương. Trên địa bàn xã vẫn còn xảy ra tình trạng san ủi không có giấy phép. Môi trường vẫn còn bị ô nhiễm, vẫn còn tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định.

Phương hướng 6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy xã  Nông Thượng tiếp tục tập trung lãnh đạo làm tốt công tác trong sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh; Phấn đấu thu ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, thành phố. Thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo. Hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Tiếp tục tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ./.

                                       Hoàng Thạc

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên