Đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền phường Phùng Chí Kiên nhiệm kỳ 2011-2016

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND, UBND phường.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016 phường Phùng Chí Kiên đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, số hộ kinh doanh tăng từ 140 hộ (năm 2011) lên 191 hộ (năm 2015); thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt dự toán từ 15% đến 45%; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai có một số chuyển biến tích cực; xây dựng mới được 02 nhà văn hóa tổ dân phố; thực hiện bê tông hóa một số tuyến đường các tổ 8A, 10 và tổ 12; công tác xã hội hóa điện chiếu sáng ngõ hẻm được thực hiện có hiệu quả;  giáo dục, y tế, dân số, gia đình và trẻ em, văn hóa – thông tin, thể thao phát triển đồng bộ và đạt nhiều kết quả; số hộ nghèo giám nhanh, từ 43 hộ (năm 2011) đến nay còn 23 hộ; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động của HĐND phường có nhiều cố gắng. Tổ chức được 11 kỳ họp theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chất lượng; nghị quyết của HĐND dần đi vào cuộc sống. Quan tâm tổ chức công tác tiếp xúc cử tri.  HĐND đã tập trung giám sát tại kỳ họp và giám sát giữa hai kỳ họp theo yêu cầu thực tế. Đại biểu HĐND cơ bản tích cực hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đại biểu dân cử. Đảm bảo sự lãnh đạo chung của Đảng ủy phường; thực hiện khá tốt mối quan hệ công tác với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp.

UBND phường xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và công chức chuyên môn; tập trung triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ, của HĐND phường và cấp trên giao đạt kết quả khá. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, phân công, sắp xếp cho phù hợp với khả năng và yêu cầu nhiệm vụ; thường xuyên rèn luyện, giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác. Quan tâm thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đại biểu cũng thảo luận và chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời  rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích để HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021 quan tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ được giao theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.  

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 đã được khen thưởng tại kỳ họp.

                         

 Khen thưởng công tác HĐND nhiệm kỳ 2011-2016

Đại biểu HĐND phường khóa V chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bắc Kạn