Danh sách các hộ nằm trong chỉ giới GPMB công trình: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Kạn