Danh sách trò chơi trực tuyến

Danh sách các trò chơi trực tuyến đã được phê duyệt nội dung, kịch bản đang phát hành và ngừng lưu hành tại Việt Nam được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại đường dẫn sau:

Danh sách trò chơi trực tuyến đang phát hành và ngừng lưu hành

Các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải thực hiện việc niêm yết danh sách các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ (Theo quy định tại Điều 36, Nghị định 72/2013/NĐ-CP)