Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 09/UBND-VP ngày 06/01/2022 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn