ĐỀ ÁN Mở rộng, phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045

Xem chi tiết tại đây:ĐỀ ÁN Mở rộng, phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn