Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV