Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Tác giả:  Ban Tuyên giáo