Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại thành phố Bắc Kạn

Theo báo cáo của UBND thành phố, từ đầu năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2017, UBND thành phố Bắc Kạn đã cấp được hơn 7.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cấp mới hơn 4.200 và cấp đổi trên 3.100 giấy…Tuy nhiên, việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hồ sơ tiếp nhận từ dự án đo đạc bản đồ địa chính đến nay vẫn còn tới hơn 6.600 hồ sơ chưa xong do thời gian thực hiện dự án ngắn; hồ sơ do đơn vị tư vấn hướng dẫn lập không đầy đủ, thiếu thông tin về chủ sử dụng đất, sai loại đất, sai diện tích do đo đạc chưa phân định rõ ranh giới sử dụng đất giữa hộ gia đình, cá nhân và tổ chức… Ngoài ra, qua kiểm tra, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa đầy đủ; một số chủ sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh khác nhau, không có mặt tại địa phương nên không xác định được chỉ giới sử dụng đất ngoài thực địa đối với các hộ liền kề và thực hiện cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …

   Trên cơ sở báo cáo của UBND thành phố, các thành viên trong đoàn giám sát đã yêu cầu UBND thành phố làm rõ thêm một số nội dung như: Hướng giải quyết số lượng hồ sơ tồn đọng, công tác quản lý cán bộ và tinh thần thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công tác phối hợp theo quy chế UBND tỉnh còn chưa được chặt chẽ, trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của phòng chuyên môn… Làm việc với đoàn giám sát, lãnh đạo UBND thành phố cũng đã báo cáo về những  hạn chế, vướng mắc cùng những đề xuất kiến nghị liên quan đến đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. 

          Đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh đề nghị UBND thành phố Bắc Kạn chỉ đạo quyết liệt hơn công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong thời gian tới, không để tình trạng chậm trễ  tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và tạo dư luận xấu. Đoàn ĐBQH tỉnh  sẽ xem xét, đề nghị Chính phủ chỉnh sửa một số nội dung của Nghị định 43 năm 2014 theo kiến nghị của thành phố Bắc Kạn như: Cần quy định rõ hơn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp sử dụng trước ngày 01/7/2004; có quy định rõ hơn để UBND xã, phường dễ xác định được hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp…; đề nghị Trung ương và tỉnh cấp bổ sung kinh phí hằng năm cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Qua đó sẽ giúp cho địa phương tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý và quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn.