Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát UBND thành phố về công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính

Chiều ngày 07/11, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố có buổi làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn trong công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực từ 01/01/2021 đến hết tháng 6/2022. Đồng chí Lê Đăng Trưởng- Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh buổi giám sát chuyên đề

Theo báo cáo của UBND thành phố: Từ năm 2021 đến tháng 6/2022, UBND thành phố đã ban hành 25 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc về công tác CCHC. Về công tác tuyên truyền, trên sóng phát thanh thành phố thực hiện được 109 lượt tin, bài; trên Cổng TTĐT trên 93 tin, bài và một số hình thức khác. Nội dung tập trung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật, các quy định về cải cách TTHC và tiếp nhận, các quy định liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức,… Hiện nay, tổng số TTHC cấp thành phố là 258. UBND thành phố giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố đôn đốc công chức đầu mối kiểm soát TTHC của thành phố và các xã, phường thường xuyên cập nhật các TTHC được bổ sung, bãi bỏ để niêm yết; kiểm tra, rà soát tiến độ giải quyết các hồ sơ TTHC trên phần mềm Một cửa thành phố, đảm bảo hạn chế tối thiểu hồ sơ.

Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của thành phố: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận phải giải quyết (từ 01/01/2021 đến 30/6/2022) là 10.363, trong đó: Trực tuyến 832, mục tiếp 9.465, kỳ trước chuyển sang 66. Số hồ sơ đã giải quyết 10.261 (trước hạn 7.620, đúng hạn 2.641, quá hạn 0); số hồ sơ đang giải quyết 102 (trong hạn 102, quả hạn 0). Số hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.247 (tiếp nhận 390, trả kết quả 857). Các hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa thành phố đều được thực hiện nhập hồ sơ, quét các tài liệu kèm theo vào phần mềm một cửa và xuất Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết (có mã số hồ sơ) cho tổ chức, cá nhân. Bộ phận một cửa UBND thành phố và xã, phường được đầu tư cơ sở sở vật chất khá đầy đủ, hạ tầng số và nhân lực Công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao đổi thêm những nội dung gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính

Về dịch vụ công trực tuyến: Năm 2021, tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sợ trực tuyến đạt 53,13%; tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chiếm 8,31% ( 612/7.364 hồ sơ). Việc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích: Theo Quyết định số 2686/QĐ –UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, UBND thành phố cung cấp 133/258 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích chiếm 51,55%. Từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022, UBND thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích được 1.247 hồ sơ (tiếp nhận 390, trả kết quả 857), cụ thể: Năm 2021, có 922 hồ sơ (tiếp nhận 260, trả kết quả 662); 6 tháng năm 2022, có 325 hồ sơ (tiếp nhận 130, trả kết quả 195).

Từ kết quả giám sát thực tế tại xã, phường, nghe báo cáo, trao đổi làm việc với UBND thành phố, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố Bắc Kạn ghi nhận những nỗ lực, chia sẻ khó khăn với UBND thành phố về thực hiện công tác CCHC. Việc UBND phố thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, tồn tại phù hợp với hiện trạng thực tế của địa phương là cơ sở để từng bước tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp mới nâng cao công tác cải cách hành chính. Đoàn giám sát chuyên đề HĐND thành phố Bắc Kạn mong muốn, UBND thành phố nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, nhất là những thông tin liên quan đến mức độ công trực tuyến mức độ 3, 4; phát huy tốt vai trò của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trong hoạt động tuyên truyền. Thành phố cần nghiên cứu, tiếp tục đơn giản hóa, giảm bớt thủ tục hành chính; chú ý, kết hợp, rà soát công tác liên thông phần mềm, tạo sự thống nhất về giải quyết TTHC; chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phải chặt chẽ, nâng cấp thường xuyên; cập nhập, niêm yết văn bản, TTHC mới; tuyên truyền, vận động, linh hoạt trong hướng dẫn cá nhân, tổ chức sử dụng hiệu quả dịch vụ Bưu chính công ích,…

Triệu Biển