Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2014 của tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tại thị xã Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra đã nghe Ban chỉ đạo PCGD thị xã báo cáo quá trình triển khai thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn thị xã Bắc Kạn; trong đó chú trọng xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương. Thực hiện đổi mới phương pháp theo chương trình giáo dục mầm non mới tại 8 trường học và 97 nhóm, lớp. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết bị thực hiện chương trình GDMN, tăng ngân sách thực hiện phổ cập. Năm học 2013-2014, phòng học giành dành cho lớp mẫu giáo 5 tuổi là 23 phòng/23 phòng đạt chuẩn; công tác xã hội hóa giáo dục

 

và huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân được thực hiện tốt. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi huy động ra lớp đạt 100%; số giáo viên đứng lớp mẫu giáo 5 tuổi được thực hiện theo quy định hiện hành; các phòng học theo hướng kiên cố hoặc bán kiên cố đạt 100%; đảm bảo diện tích, đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đạt 100%…

     Căn cứ các tiêu chuẩn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; đoàn kiểm tra kết luận 100% số xã, phường trên địa bàn thị xã đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi tại thời điểm kiểm tra tháng 12/2014. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo thị xã phát huy kết quả đạt được, duy trì, củng cố  và huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, tranh thủ moi nguồn lực đóng góp đầu tư xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, thực hiện tốt công tác PCGD; tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định, góp phần thực hiện tốt công tác PCGD nói chung và phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi nói riêng, xứng đáng là đơn vị trung tâm tâm tỉnh lỵ, xây dựng thị xã Bắc Kạn sớm trở thành Thành phố thuộc tỉnh vào năm 2015.