Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh làm việc tại xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

Qua 07 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, diện mạo nông thôn mới xã Nông Thượng đã thay đổi căn bản. 100% thôn có nhà văn hóa, 70% các tuyến đường giao thông nông thôn đã được nhựa hóa và bê tông hóa, 76% chiều dài các tuyến kênh mương đã được kiên cố hóa, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% năm 2011 xuống còn 3,66% năm 2017. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Để hoàn thành 19 tiêu chí xã đã huy động hơn 21 tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp gần 02 tỷ đồng. Đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh cơ bản nhất trí xã Nông Thượng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, trên cơ sở đó trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM.