Đôn đốc thực hiện việc quyét mã QRCode trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2245 ngày 16.11.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đôn đốc thực hiện việc quyét mã QRCode trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn