Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa và thông tin thị xã Bắc Kạn triển khai công tác kiểm tra – rà soát các dịch vụ Văn hóa và thông tin công cộng trên địa bàn

Đội tập trung tại phòng Văn hóa và Thông tin thị xã – là cơ quan thường trực trước khi đi kiểm tra các điểm dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã. Tại đây, ông Ngô Quang Tú – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã – Đội trưởng Đội liên ngành cùng các thành viên Đội kiểm tra liên ngành là cán bộ các đơn vị: phòng Văn hóa & Thông tin thị xã, phòng Lao động thương binh & Xã hội thị xã, Công an thị xã, Đội quản lý thị trường thị xã cùng họp thông qua Kế hoạch.Thông qua đợt kiểm tra nhằm nắm bắt tình các hoạt động văn hóa và thông tin, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, lưu trú du lịch, các dịch vụ thông tin và truyền thông nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm quy định của chính phủ ngăn chặn và bài trừ những sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại và bảo đảm an ninh, trật tự góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của thị xã Bắc Kạn nói riêng và của đất nước nói chung.