Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn

Nội dung, phương thức hoạt động ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực như: tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; tiêu biểu như các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; nội dung phong trào thi đua yêu nước đã được cụ thể hóa các mục tiêu thi đua cho phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề, qua đó đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng, từ đó động viên đội ngũ CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ, phát hiện các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động có biện pháp giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Tuy nhiên, hoạt động công đoàn cũng còn bộc lộ những hạn chế đó là: Một số cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động cũng như việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp hiệu quả còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu của người lao động; một số ít cán bộ công đoàn trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp còn thiếu linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, sinh hoạt công đoàn chưa thực sự hấp dẫn thu hút đoàn viên, lao động tham gia các phong trào do công đoàn tổ chức. 

Việc thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” kết quả còn thấp, nhiều chủ doanh nghiệp lẩn tránh những quy định của pháp luật, những quy định và cam kết với người lao động, nhất là quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động công đoàn, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

 Tiếp tục phổ biến, quán triệt kết luận 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội sâu rộng trong các cấp công đoàn. Trên cơ sở đó nâng cao nhận thức cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ công đoàn các cấp về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tậm trong công tác xây dựng công đoàn cấp trên hoạt động toàn diện, công đoàn cơ sở vững mạnh.

Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho công đoàn các cấp phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham gia với chính quyền, chuyên môn đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế – xã hội, góp phần củng cố và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị. Xây dựng, cổ vũ, động viên kịp thời và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động.

Đẩy mạnh công tác dân vận của tổ chức công đoàn. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tổ chức công đoàn với chính quyền trong công tác tham gia quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo và bảo vệ có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động,  thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục nhằm chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn đến với đoàn viên, lao động; tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo các cấp công đoàn trong công tác vận động đoàn viên, lao động phù hợp với đặc điểm của ngành, địa phương, cơ sở.

Tham gia góp ý kiến xây dựng, bổ sung chủ trương, chính sách về công tác vận động quần chúng; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, các nội qui, qui chế cơ quan, doanh nghiệp;  chủ động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiến hành thực hiện việc đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, phát huy có hiệu quả đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực và kỹ năng hoạt động. Chú trọng kiện toàn, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Sơ kết, xây dựng điển hình, nhân rộng điển hình các đơn vị hoạt động có hiệu quả.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đoàn đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để các cấp công đoàn triển khai thực hiện.