Đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc tại Đảng ủy phường Huyền Tụng

Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra; chủ động hướng dẫn, đôn đốc nhân dân sản xuất vụ Xuân và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao, công tác quản lý tài nguyên, môi trường còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của thành phố…

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy phường Huyền Tụng tiếp tục đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động rà soát tiến độ và có giải pháp cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa VI và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 và 06 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy giai đoạn 2016-2020. Nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể, lãnh đạo đơn vị để nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của nhân dân từ cơ sở. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý đô thị, đất đai, môi trường; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; quan tâm chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây màu có giá trị kinh tế cao; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực nhân rộng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế và các HTX, tổ hợp tác; chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước về thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn.