Gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân “ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2013

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, người có uy tín đã tích cực tham gia vào việc phát hiện những vấn đề tiêu cực trong xã hội; Trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, người có uy tín vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Chủ động tham gia giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ cơ sở, không để xảy ra “ điểm nóng”.

Đồng chí Đoàn Quang Tài-  Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bắc Kạn tặng quà cho người có uy tín.

Thông qua các hoạt động trên, người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò của bản thân, đóng góp tích cực trên các mặt của đời sống xã hội. Người có uy tín nắm chắc thực tiễn địa phương, có chung ngôn ngữ và phong tục tập quán, chủ động tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng dân cư, từ con trong gia đình đến dòng họ tới bà con thôn bản.Thúc đẩy trong phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của mỗi dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thị xã Bắc Kạn.