ghị quyết số 08-2019NQ-HĐND ngày 17-7-2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số 08  -2019 NQ-HĐND ngày 17-7-2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn..pdf