Giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Trong 09 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền thành phố tập trung triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Nhìn chung, công tác quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định; những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng”. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Việc giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân được chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các các cơ quan nội chính thành phố.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự chú trọng thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp và các đơn vị liên quan đôi khi chưa chặt chẽ, kịp thời; tỷ lệ giải quyết án dân sự, thi hành án về tiền đạt thấp; sự phối hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải quyết một số vụ việc chưa thường xuyên…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Trong 3 tháng cuối năm các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn; kịp thời triển khai và thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh và thành phố. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; tăng cường vai trò giám sát của HĐND; MTTQ, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân. Chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trongcông tác tham mưu và xử lý các vụ việc theo thẩm quyền.Các cơ quan khối nội chính thành phố tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố theo chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thư pháp; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tuyển quân năm 2020; thường xuyên nắm tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử thi hành án và giải quyết đơn thư của công dân; làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật;nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng, kịp thời có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm; chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống cháy rừng.