Giao ban khối Văn hóa – Xã hội

Tại buổi giao ban, các đơn vị trong khối đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu quý 2 đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2017.

Trong quý II/2017 các cơ quan đơn vị trong khối văn hóa xã hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra .

Công tác Nội vụ được quan tâm thực thực hiện, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động được thực hiện đầy đủ. Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu, việc thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác dân tộc tôn giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả, triển khai đầy đủ các chính sách dân tộc tại cơ sở. Thường xuyên thăm nắm tình hình hoạt động tôn giáo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn  hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các hoạt động giáo dục đào tạo, khuyến học khuyến tài được triển khai thực hiện tốt, tham gia các cuộc thi của tỉnh và quốc gia đạt giải cao, bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương. Công tác y tế  dân số kế hoạch hóa gia đình được triển khai thực hiện tốt, duy trì việc khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện đầy đủ các chương trình y tế quốc gia và các chương trình mục tiêu về DSKHHGĐ, tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đã có 5 xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã .

Công tác văn hóa thông tin, truyền thanh truyển hình được tổ chức triển khai thực hiện tốt, kịp thời truyền tải các thông tin về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Công tác lao động thương binh xã hội được tổ chức thực hiện đầy đủ. Chế độ chính sách của các đối tượng được thực hiện theo đúng quy định. Cứu đói giáp hạt chon 88 hộ, hỗ trợ tiền điện cho 36 hộ nghèo, trợ giúp đột xuất cho 1 đối tượng bị cháy nhà. Quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Công tác thu và chi trả bảo hiểm xã hội thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, thực hiện tốt việc quản lý và  cấp thẻ BHYT đúng quy định.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tăng cường chỉ đạo thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc các thôn thực hiện các tiêu chí đã đăng ký. Chương trình giảm nghèo bền vững, đã tiến hành rà soát và tổng hợp danh sách hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản cần được hỗ trợ, rà soát hộ cận nghèo và hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập. 

 Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị trong khố văn hóa xã hội còn gặp một số khó khăn nhất định. Phát biểu tại buổi giao ban đồng chí chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên mức độ quyết liệt chưa cao, trong thời gian tới các đơn vị trong khối cần tích cực chủ động tham mưu cho UBND thành phố thuộc lĩnh vực chuyên môn, chủ động rà soát lại các chỉ tiêu về giảm nghèo và lao động việc làm, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tăng cường các hoạt động kiểm tra công vụ, chấn chỉnh hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố và tăng cường phối kết hợp với khối kinh tế tổng hợp để triển khai nhiệm vụ đạt kết quả cao.

Chia sẻ với các đơn vị trong khối văn hóa xã hội, đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư thành ủy ghi nhận những đóng góp của khối văn hóa xã hội trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế mà các đơn vị cần khắc phục trong thời gian tới đó là công tác tham mưu còn chưa kịp thời, chưa chấp hành tốt quy trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cổng thông tin điện tử thành phố vẫn sử dụng giao diện cũ, chưa có sự đổi mới sáng tạo, công tác cải cách hành chính còn chậm. Các đơn vị trong khối cần tập trung khắc phục những hạn chế, tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo lĩnh vực của ngành đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND những khó khăn vướng  mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017.