Giao nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2017