Giới thiệu doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài (Công ty CP xây dựng và hợp tác lao động OLECO)

Xem chi tiết tại đây : Giới thiệu doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài ( Công ty cổ phần xây dựng và hợp tác lao động OLECO) CV Số 1389.pdf