Giới thiệu kênh truyền thông dân số trên nền tảng internet

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 826 ngày 28.7.2021 của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn về việc giới thiệu kênh truyền thông dân số trên nền tảng internet