HĐND giám sát công tác tiết kiệm, chống lãng phí của UBND thành phố

Chiều ngày 05/11, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của UBND thành phố từ năm 2020 đến hết tháng 8/2021. Dự có các đồng chí: Lê Đăng Trưởng – Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Duy Diệp- Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi giám sát

Báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn nêu rõ: Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố trong những năm qua có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. UBND thành phố xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo từng năm. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sử dụng lao động và thời gian lao động…

Thực hiện công khai về ngân sách đảm bảo theo quy định như: Công khai dự toán ngân sách hàng năm, tình hình thực hiện dự toán hàng quý, quyết toán ngân sách. Đối với các quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án đầu tư và hoạt động khai thác tài nguyên. Thực hiện chế độ giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý gắn với nhiệm vụ được giao. Theo đó, các cơ quan, đơn vị xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, quy định việc sử dụng kinh phí thường xuyên cho mua sắm tài sản, các khoản mục về chế độ công vụ cơ quan, sử dụng báo chí, văn phòng phẩm, điện nước, máy vi tính, internet…

Một số kết quả cụ thể: Thực hiện tiết kiệm 12% chi thường xuyên, trong đó tiết kiệm 10% để tạo nguồn cải cách tiền lương (năm 2020 số tiền trên 01 tỷ 870 triệu đồng; năm 2021 số tiền trên: 01 tỷ 850 triệu đồng); Thực hiện việc cắt giảm 50% kinh phí tổ chức Hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% kinh phí thường xuyên, trong đó cắt giảm 50% kinh phí tổ chức Hội nghị, công tác phí với số tiền gần 700 triệu đồng, tiết kiệm 10% kinh phí thường xuyên số tiền trên 01 tỷ 200 triệu đồng. Lập hồ sơ quyết toán, thẩm tra quyết toán vốn đầu tư tuân thủ theo quy định hiện hành, giảm trừ giá trị quyết toán dự án hoàn thành các công trình tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước năm 2020 trên 150 triệu đồng; 08 tháng năm 2021 trên 160 triệu đồng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, dùng nguồn lực đầu tư vào sản xuất kinh doanh./.

  Đặng Tuyết