HĐND Phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ X- HĐND phường khóa V

Trên cơ sở các báo cáo trình tại kỳ họp và các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự kỳ họp, thống nhất đánh giá : Trong 5 tháng đầu năm 2015 cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, điều hành thực hiện khá hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH,ANQP ở địa phương. Các hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, toàn phường hiện có 562 hộ kinh doanh. Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt 51,7% kế hoạch, chi ngân sách đạt 40,7%. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo thẩm quyền. Công tác vệ sinh môi trường và bảo đảm hành lang ATGT được thực hiện thường xuyên, hiện có 19 tổ dân phố duy trì việc xã  hội hóa thu gom rác thải. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra theo đúng kế hoạch. Các hoạt động văn hóa xã hội được duy trì có hiệu quả, tổ chức cứu đói giáp hạt cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách. Công tác  y tế, giáo dục duy trì hoạt động có hiệu quả, cấp phát đầy đủ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng được hưởng theo quyết định 62 ( hiện tổng số hộ nghèo của phường là 27 hộ, cận nghèo là 19 hộ ) Trên địa bàn phường hiện có 1 trường mầm non với 28 nhóm lớp và 1 trường tiểu học với 25 lớp. Các nhà trường thường xuyên tham gia các hoạt động do địa phương và ngành cấp trên tổ chức đạt nhiều kết quả cao. Tình hình an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội được duy trì và giữ vững.

Kỳ họp cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế của địa phương cần phải phải khắc phục trong thời gian tới đó là: Công tác quản lý đô thị chưa được kiểm tra thường xuyên, một số khoản thu ngân sách còn tồn đọng, tiến độ thu phí đường bộ còn chậm…

Kỳ họp cũng đã tiến hành các thủ tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ, bầu bổ sung chức vụ ủy viên UBND phường khóa V nhiệm kỳ 2011-2016 và thông qua 3 dự thảo Nghị quyết  về quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2014; về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH và  hoạt động chủ yếu của HĐND phường 7 tháng cuối năm