HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát công tác bầu cử tại xã Dương Quang, Nông Thượng

Chiều ngày 17/3, HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại xã Dương Quang, Nông Thượng.

HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát  tại xã Dương Quang

          Đến nay, việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của xã Dương Quang đảm bảo theo đúng tiến độ đề ra. Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản luật; văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Ủy ban bầu cử xã thành lập các tổ phục vụ bầu cử; chủ động bám sát kế hoạch của tỉnh, thành phố để triển khai đúng tiến độ. Xã Dương Quang đã tổ chức hiệp thương lần hai; xã có 07 khu vực bầu cử. Tổng số người dự kiến giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026 là 40 người.

Đối với xã Nông Thượng, Thường trực HĐND xã đã thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Ban hành Quyết định ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị gồm: 07 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị được bầu 03 đại biểu. Tổng số người được giới thiệu ứng cử là 40 người, số đại biểu được bầu 21 người. Bảo đảm ít nhất 35% số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ. Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND. Phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021 tái cử.

Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của các đơn vị, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị. Đồng thời nhấn mạnh, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp sắp tới là hoạt động chính trị sâu rộng, đề nghị quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; quán triệt đến toàn thể cử tri, Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026./.

       Đặng Tuyết