HĐND thành phố Bắc Kạn họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 2

Các vị đại biểu dự hội nghị thống nhất đánh giá: Được sự phối hợp tích cực của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, với tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan liên quan và các vị đại biểu HĐND thành phố, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố đã thành công tốt đẹp.

Các cơ quan được phân công đã tích cực chuẩn bị cho kỳ họp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được đôn đốc, triển khai thực hiện, theo sát mốc thời gian phải hoàn thành. Một số văn bản trình kỳ họp đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong suốt quá trình chuẩn bị, các Ban HĐND đã phối hợp, tham gia vào một số khâu của các cơ quan chủ trì soạn thảo để nắm tình hình; khi nhận được hồ sơ, tài liệu, đã tiến hành thẩm tra đảm bảo khách quan, đúng trình tự; chất lượng báo cáo cơ bản đảm bảo, phân tích rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của địa phương, thể hiện rõ quan điểm về nội dung thẩm tra.

Các nội dung, chương trình kỳ họp được xây dựng, sắp xếp phù hợp, khoa học, theo hướng tiếp tục đổi mới, hiệu quả, thiết thực, tuy rút ngắn 1/2 thời gian so với dự kiến nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đề ra. Việc sắp xếp tổ thảo luận có tính đến sự phù hợp, mang tính đại diện của các thành phần tham gia. Chủ tọa điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ, đảm bảo kỳ họp diễn ra nghiêm túc, trang trọng, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận và quyết định. Các đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trước cử tri, thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đại biểu tại kỳ họp; tham dự đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng, tuân thủ quy định của kỳ họp. Trong chương trình kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng cho các đại biểu thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Cơ bản các ý kiến của đại biểu đã được Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, trao đổi, giải trình tại kỳ họp. Ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết đã tập trung, được chủ tọa điều hành thảo luận thống nhất, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ và được đại biểu HĐND thành phố thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%. Công tác phục vụ cơ bản đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần vào thành công kỳ họp.

Sau kỳ họp, Văn phòng HĐND – UBND thành phố phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan trình khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảo Nghị quyết, trình Thường trực HĐND thành phố ký chứng thực theo quy định để báo cáo cơ quan có thẩm quyền và làm cơ sở để UBND thành phố tổ chức thực hiện; chuyển ý kiến chất vấn để trả lời bằng văn bản; xử lý đơn thư kiến nghị của công dân phản ánh tại kỳ họp thứ 2 theo quy định; Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố xây dựng lịch và tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xong trong các ngày 08, 09/8/2016.

Đại biểu dự họp rút kinh nghiệm cũng tập trung phân tích một số hạn chế trong tổ chức kỳ họp thứ 2, đó là: Một số cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo báo cáo, kế hoạch, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chưa có sự đầu tư chuẩn bị kỹ, chất lượng chưa cao, không đảm bảo thời gian đã ấn định. Báo cáo trả lời ý kiến cử tri có nội dung chưa đi vào trọng tâm kiến nghị của cử tri. Báo cáo tiếp thu, giải trình còn chậm. Công tác thảo luận tại tổ có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; ý kiến tham mưu, đề xuất, hiến kế phát triển kinh tế – xã hội chưa nhiều. Ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND còn ít.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia vào quá trình chuẩn bị, tổ chức kỳ họp phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên để tổ chức có chất lượng các kỳ họp HĐND thành phố trong thời gian tiếp theo.